ເກາະລັນເປັນບ້ານທີ່ມີສັດປ່າທີ່ສວຍງາມບາງຊະນິດ, ລວມທັງຊະນິດທີ່ເປັນພືດຊະນິດຫນຶ່ງ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ມີບາງຮູບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງສັດປ່າທີ່ເກາະງາມ.